Rechtsvragen

Specialisaties zullen conform de voda worden geregistreerd per 1 maart 2023 bij de Orde van Advocaten.

Hieronder volgt in ieder geval een aantal interessegebieden;

Mensenrechtenschending:

De wereld is in verandering en belangen spelen zich fundamenteler af. Hierdoor kun je geschaad worden in je grondrechten/ mensenrechten. Soms is deze schending tijdelijk en gerechtvaardigd vanwege een groter algeheel belang, maar soms is dit onwettig of onrechtmatig, zijn belangen niet goed afgewogen, zijn beperkende maatregelen niet proportioneel en raak je hierdoor gedupeerd. Dit kan zijn van overheid tot burger/bedrijf, maar ook soms tussen mensen onderling, of b.v. grotere bedrijven, die mensenrechten schenden van mensen. Grondrechten worden in het Nederlandsrecht niet getoetst door de Rechtbank, maar er zijn wel ontwikkelingen in de Rechtspraak, waarin beginselen kunnen worden gewogen, denk aan de beginselen van behoorlijk bestuur en via mensenrechtelijke verdragen om eventuele schending te toetsen. Leefrecht Advocaten staat mensen bij die opkomen voor hun mensenrechten (ook in mkb) en zoekt samen met jou de gepaste weg hiervoor.

Onrechtmatige daad:

We leven in een volle wereld, waarin iedereen in vrijheid wil leven. Dit kan niet altijd. Het leefrecht van de een kan soms leiden tot een inbreuk op het recht van de ander, waardoor je schade kunt lijden. Andersom is dit natuurlijk ook en dien je gepast rekening te houden met elkaar. Soms gaat dit uit balans en sta ik je bij. Als er sprake is van causaal verband en schuld/toerekening, kan het zijn, dat je de schade kunt verhalen op de inbreukmaker. Leefrecht Advocaten adviseert hierin en kan eventueel een onderhandeling of procedure voor je starten. Het omgekeerde kan ook zijn: je wordt gedagvaard en behoeft advies en bijstand in een onderhandeling of procedure.

Het is nog mooier om van te voren goede afspraken te maken, waardoor partijen weten wat ze aan elkaar hebben en op een goede manier samen kunnen gaan leven of werken. Hierin adviseer ik.

Wanprestatie:

Van wanprestatie is sprake, wanneer je met iemand anders iets contractueel of mondeling afspreekt. Als er iets misloopt in de nakoming van de afspraak of het contract, kun je schade lijden, of aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Of er kan sprake zijn van een geschil over de uitleg van een contract, waarbij partijen de inhoud of de uitvoering van een contract anders invullen.

Leefrecht Advocaten helpt met verheldering in de communicatie, het voorkomen van conflicten bij wanprestatie. Het helpt ook in de nakoming of schadevergoeding te vorderen als het mis gaat. Het omgekeerde kan ook zijn: je wordt gedagvaard en behoeft advies en bijstand in een procedure. Leefrecht helpt de schade te beperken.

Litigation:

Je kunt problemen voor de toekomst voorkomen, door in het begin alle struikelblokken/valkuilen uit de weg te gaan, te onderzoeken wat voor vlees je in de kuip hebt, je eigen grenzen (en die van de ander) wilt leren voelen en of je samen tot goede afspraken kunt komen. (contracten opmaken, uitonderhandelen en beoordelen, arbeidscontract, vastellingsovereenkomst, geheimhoudingsverklaring, licentieovereenkomst, ict overeenkomst, algemene voorwaarden etc.). Dit kan adviserend voor een partij, maar ook bemiddelend voor beide partijen. Er kunnen constructieve afspraken voor de toekomst worden vastgelegd. Struikelblokken kunnen nu al zichtbaar en oplossingsgericht worden weggewerkt.

Omgevingsrecht:

Omgevingsrecht gaat over hoe er met de openbare ruimte wordt omgesprongen door gemeente/provincie/waterschap of rijk t.a.v. de burger/ondernemer, die wil wonen, werken of leven. Dit moet gaan volgens de wet, conform het nieuwe overgangsrecht volgens de behoorlijke beginselen van bestuur en met inachtneming van de belangen van partijen en door middel van burgerparticipatie. Het kan gaan om bouwen, om milieu, om verduurzaming van energie of om ruimtelijke ordening. Leefrecht Advocaten staat mensen en bedrijven bij, die iets in de ruimte willen ondernemen, een vergunning nodig hebben of er belang bij hebben, hoe er met het milieu wordt omgesprongen. Het kan ook gaan om belanghebbenden, die gedupeerd worden door overheidsbesluiten, die iets willen met bouw/milieuvergunningen of planschades. Leefrecht Advocaten adviseert, helpt trajecten begeleiden, of kan in bezwaar en beroep gaan tegen overheidsbesluiten als ze (on-)rechtmatig zijn. Ook levert Leefrecht Advocaten in het kader van de nieuwe omgevingswet een vernieuwende aanpak en probeert voor de bureaucatie uit in gesprek/onderhandeling te gaan met het bestuursorgaan.

ICT/privacyrecht/auteursrecht:

Leefrecht helpt mee te denken in ict-oplossingen of vraagstukken, die gaan over media/nieuwe media, auteursrecht en software oplossingen etc, door goede contracten voor het bedrijf of de software leverancier af te sluiten.

Daarnaast adviseert en procedeert Leefrecht Advocaten in vraagstukken, waarbij iemand in zijn auteursrecht of privacy recht wordt geschonden.

Leefrecht adviseert bedrijven op het gebied van transparantie, privacy en integriteit.

Collectieve acties:

Soms helpt het om collectief op te komen voor een belang. Zo kun je samen sterker staan, maar ook omdat misschien jouw kwestie zich bij meerdere mensen op een soortgelijke manier zich afspeelt. Leefrecht Advocaten kan een collectieve actie helpen opstarten vanuit een stichting of een groep belanghebbenden volgens de WAMCA regelgeving. Dit kan de wederpartij dwingen tot het vinden van een gezamenlijke oplossing of een collectieve schikking die algemeen verbindend kan worden verklaard door de rechter. Leefrecht staat ook in sommige gevallen partijen bij, waartegen de collectieve actie zich richt, om de schade te beperken en tot goede afspraken te komen.    

Arbeidsrecht en richtlijnen op de werkvloer:

Het arbeidsrecht is volop in beweging. Leefrecht Advocaten zet zich in voor werknemers die gedupeerd zijn, of niet goed worden behandeld op hun werk, of die onrechtmatig worden ontslagen. Leefrecht Advocaten zet zich ook in voor werkgevers, die bereid zijn zich als een goed werkgever te gedragen en een prettige, transparante, integere werkvloer en situatie willen bieden. Leefrecht adviseert in contracten, biedt bemiddeling, of begeleidt bij een ontslagprocedure. Daarnaast is Leefrecht Advocaten er ook voor de naleving van Richtlijn klokkeluiders.

Mediation:

Waar twee partijen moeilijkheden hebben met elkaar, kan de oplossing soms met een onafhankelijke derde, de mediator, worden verhelderd, opgelost en heeft dit een de-escalerend effect. Ook kunnen er zo constructieve en blijvende afspraken worden gemaakt, waardoor beide partijen er winst uit halen en daarna hun eigen weg kunnen gaan. Leefrecht medieert in geschillen, of helpt ze voorkomen en helpt en begeleidt in het proces van conflict oplossing. Daarnaast kan Leefrecht Advocaten gaandeweg de bemiddelingsgesprekken een bindend contract sluiten tussen partijen, die houvast en duidelijkheid geeft.

Onafhankelijk onderzoek & advies:

Waar nodig en in gevoelige zaken, kan Leefrecht Advocaten onafhankelijk onderzoek voeren en advies geven, dat al dan niet bindend opgevolgd kan worden door partijen. Leefrecht Advocaten fungeert dan als een onbudsman en een vertrouwenspersoon met het recht, maar ook de mens, de energiestromen en de praktijk in de achterhoofd. Met respect naar alle partijen, geldt er hoor en wederhoor, geheimhoudingsverplichting, coaching en feitenonderzoek plaats. Zaken worden verhelderd, binnen de kaders van het uit te voeren onderzoek. Rapportage en advies geeft verheldering, duidelijkheid, oplossingen voor de toekomst, die op waarheid zijn gebaseerd.